Khách sạn Novotel Hồ Chí Minh

Ngày viết: 18.02.2013

Thông tin dự án

Tên dự án: Khách sạn Novotel Hồ Chí Minh.

Khách hàng: Công ty Cổ phần Cảnh quan xanh

Cung cấp vật liệu: 1800 m2 đá Basalt.