Trung tâm thống tấn Quốc Gia


Thông tin dự án

Tên dự án: Trung tâm thống tấn Quốc Gia

Khách hàng: Công ty cổ phần xây dựng Lạc Hồng số 1

Hạng mục thi công: Ốp mặt tiền

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Crema Marfil

Tổng khối lượng đá thi công: 1700m2.