Diamond Plaza

Thông tin dự án

Tên dự án: Diamond Plaza

Khách hàng: Zio Ltd

Hạng mục thi công: Ốp tường, bàn lễ tân

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Grey Sepper Dark, Grey Sepper Light, Dark Limestone, Bluestone

Tổng khối lượng đá đã thi công: 175 m2