onexoxblackplanjoker123 1511
Trở về trang trước
1511
Mã sản phẩm: M001
Mã cọc: XRH234-3-1
Mã block: 4333
Mã tấm: 1511

Thông số kỹ thuật

  • Weight per unit of volume(kg/cm3): 2730 - 2760
  • Compressive Strength(kg/cm3): 1315 - 1350
  • Bending Strength(kg/cm3): 205 - 220
  • Abration resistance: 0.61 -
  • Moisture Absorption(%): 0.10-0.12
  • Coefficient of thermal expansion(mm/m oC): - 00
Số lượng: