Trở về trang trước
1514
Mã sản phẩm: M003
Mã cọc: XRH234-3-3
Mã block: 4335
Mã tấm: 1514

Thông số kỹ thuật

  • Weight per unit of volume(kg/cm3): 2730 - 2760
  • Compressive Strength(kg/cm3): 1315 - 1350
  • Bending Strength(kg/cm3): 205 - 220
  • Abration resistance: 0.61 -
  • Moisture Absorption(%): 0.10-0.12
  • Coefficient of thermal expansion(mm/m oC): - 00
Số lượng: