Trở về trang trước
1520
Mã sản phẩm: M006
Mã cọc:
Mã block: 4339
Mã tấm: 1520

Thông số kỹ thuật

  • Weight per unit of volume(kg/cm3): 2730 - 2760
  • Compressive Strength(kg/cm3): 1315 - 1350
  • Bending Strength(kg/cm3): 205 - 220
  • Abration resistance: 0.61 -
  • Moisture Absorption(%): 0.10-0.12
  • Coefficient of thermal expansion(mm/m oC): - 00
Số lượng: