Đá Morwad White - India

Xuất xứ: Ấn Độ
Ứng dụng:  Ốp và lát các hạng mục
Mô tả chi tiết sản phẩm
Ứng dụng thực tế sản phẩm
Sản phẩm cũng loại